Back to top

Primary tabs

Pego ya Kopano ya Kabinete ya la 23 Mopitlo 2018

Kabinete e kopane ka Laboraro, 23 Mopitlo 2018, ka Tuynhuys, Motsekapa.

A. Merero seemong sa bjale

1. Dikgaruru tša Bong (GBV)

1.1. Kabinete e tloga e gatelela kudu bosodi bja yona bja dikgaruru kgahlanong le basadi le bana. Ditiragalo tša moragorago tša go ama Nonkululeko Mpanza le Nompumelelo Mhlongo kua Thokoza, Ekurhuleni; Katlego Joja gola Mamelodi, Tshwane; Promise Mthembu kua KwaZulu-Natal; le Jabulile Nhlapo, moithuti wa Unisa, ka moka di laetša šedi ya ka pejana ya maemo a dikgaruru tšeo di tšhošetšago maphelo a basadi ba gaborena le bana.

1.2. Kabinete e lebiša mahloko a yona ka pelo ye bohloko go ba malapa le bagwera ba basadi le bana ba. Taba ya bosenyi kgahlanong le basadi le bana e nyaka gore ka moka ga rena re amege ka mafolofolo go e lwantšha.

1.3. Kabinete e tšwelapele go maatlafatša dikemedi tša phethagatšo ya molao mo phenkgišanong ya go fediša dikgaruru tša bong. Gareng ga melaokakanywa yeo e dumeletšwego kopanong ya mafelelo ya Kabinete ke Molaokakanywa wa Phetošo ya Tshepedišo ya tša Bosenyi wa 2018, wo o fetošago Molao wa Tshepedišo ya tša Bosenyi, 1997 (Molao 51 wa 1977). Molaokakanywa wo o tla oketša lenaneo la ditatofatšo tša bosenyi go ya ka ditshekišo ebile o tla dumelela melato ya thobalano go ya pele ga kgorotsheko le ka morago ga mengwaga ye 20.

1.4. Ditharollo tše ke tlaleletšo ya palo ya magato ao mmušo o šetšego o wa hlomile. Palomoka ya Disenthara tša Tlhokomelo tša Thuthuzela tše 54 go ralala naga ka bophara di butšwe go thuša batho bjalo ka senolofatši sa dilo ka moka go fokotša dikgonagalo tša go ba batšwasehlabelo lekga la bobedi le go fokotša nako ya go ruma melato ya tša thobalano.

1.5. Mmušo o hlomile Dikgorotsheko tše 75 tšeo di ikgafetšego go šetšana le Ditatofatšo tša Thobalano go swaragana le dikgaruru tša thobalano kgahlanong le basadi. Godimo ga mo, Kgoro ya Ditirelo tša Maphodisa ya Afrika Borwa e hlomile dinolofatši tše 1 047 tšeo di kgafetšwego batšwasehlabelo diteišeneng tša maphodisa nageng ka bophara go akaretša le go thuša batšwasehlabelo ba dikgaruru tša bong.

1.6. Beke ya Tšhireletšo ya Bana e tlo swarwa go thoma ka la 27 Mopitlo go fihla ka la 2 Mosegamanye 2018. Kabinete e dira boipiletšo go batswadi, batlhokomedi le setšhaba go šomišana le dikemedi tša phethagatšo ya molao go šireletša bana ba rena. Kabinete e gatelela gore ge o na le kgonono ya gore ngwana wa gago o timetše, o swanetše go bega seo ka yona nako yeo seteišeneng sa maphodisa sa kgauswi le wena.

1.7. Re swanetše go šoma mmogo bjalo ka setšhaba sa go rata khutšo le setšhaba sa go latela molao go kalokana le bosenyi ka moka kgahlanong le basadi le bana. Kabinete e dira boipiletšo go bao ba tsebago ka bosenyi bofe goba bofe kgahlanong le bana go ikopantšha le nomoro ya mogala yeo e sa lefelwego ya Thušo ya Bana mo go 0800 055 555 goba mogala wa Thibelo ya Bosenyi mo go 08600 10111. Ge o le mosadi yo a lego tlalelong goba ge o tseba mosadi yo mongwe yo a lego tlalelong, nomoro ya mogala yeo e sa lefelwego ya Senthara ya Pego ya ditiragalo tša GBV ke 0800 428 428 goba (0800 GBV GBV).

1.8. Kabinete e dira boipiletšo go rena ka moka go šoma mmogo go dira tše ntši go thibela dikgaruru tša kgahlanong le basadi le bana, go thekga bao ba phologilego tlaišo le go tliša batshelamolao letsogong la molao. Ke mošomo wa mang le mang go bega bao ba kwešago basadi le bana bohloko, ba ba jeletša le go ba tlaiša gore batshelamolao ba golegwe le go latofatšwa.

2. Ikonomi

Kabinete e amogela kgolo yeo e holofetšago thwalong ya mešomo ye 206 000 yeo e bonagetšego mo kotareng ya mathomo ya 2018, go tloga go Ditekolonyakišišo tša moragorago tša Kotara tša Lebotho la bašomi tšeo di lokolotšwego ke Kgoro ya Dipalopalo ya Afrika Borwa (Stats SA). Tlhatlogo ye ya mešomo e šušumeditšwe ke tlhatlogo ya diintasteri tše tshela gareng ga tše 10 tšeo di lego gona. Le ge go le bjalo, kelo ya tlhokego ya mešomo magareng ga bafsa, e santše e le godimo ka 52.4%, ka kelo ya thwalo ya feela 12.2%. Kabinete e dira boipiletšo mafapheng ka moka a setšhaba go tšwela pele go swarišana go kalokana le tlhokego ya mešomo bafseng.

Ka moya wa ‘Thuma Mina – Roma Nna’ wo o hlohleleditšwego ke Mopresidente Cyril Ramaphosa mo Polelong ya gagwe ya mathomothomo ya Maemo a Setšhaba ka Dibokwane 2018, Kabinete e dira boipiletšo go maAfrika Borwa ka moka, kudukudu lefapha la praebete, go thuša go hlola mešomo le go beeletša ka mo nageng gore maAfrika Borwa a mantši a kgone go tsenywa ikonoming.

3. Enetši

Kabinete e amogela tsebagatšo ya Protšeke ya Difehlamohlagase wa letšatši wo tšeo di gadilwego ka boati ka polanteng ya Xina Solar One kua Kapa Leboa. Ke ye nngwe ya tše šupa tša Diprotšeke tša Mohlagase wa letšatši tšeo di gadilwego ka boati ka fase ga Lenaneo la Kgoro ya Enetši la Thekišetšano le Batšweletši bao ba Ikemego ba Enetši yeo e ka Mpshafatšwago.

Polante ya Xina Solar e tla abela Eskom enetši ya go hlweka ka fase ga kwano ya mengwaga ye 20 ya theko ya mohlagase. Dipoelo tša se e tla ba gore malapa a 95 000 a maAfrika Borwa a tla amogela enetši ya go hlweka, kudukudu ka dinako tša leemaema.

4. Leboa Bodikela

4.1. Kabinete e amogetše pego ya bobedi go tšwa Komiting ya Magareng ga Dikgoro (IMC) gola Leboa Bodikela go bušetša Profense seemong.

4.2. Mo kopanong ya yona ya mafelelo, Kabinete e dumeletše gore Profense ya Leboa Bodikela e bewe ka fase ga Karolo 100 (1) ya Molaotheo wa Afrika Borwa wa 1996. Kabinete e okeditše gape maloko a IMC ka Tona ya Thuto ya Motheo; Tona ya Ditirelo tša Bohle le Tsamaišo; Tona ya Madulo a Batho; Tona ya Tlhabollo ya Leago le Tona ya Merero ya Tikologo le Dinamelwa.

4.3. IMC e kgopetšwe go dira mošomo wa goya pele mo profenseng le go eletša Kabinete gore ke dikgoro dife tša profense tšeo di swanetšego go bewa ka fase ga Karolo (1) (a) (b) ya Molaotheo.

4.4. Ka baka la mošomo wo, Kabinete e dumeletše gore tše tlhano tša dikgoro tša profense di bewe ka fase ga Karolo 100 (1) (b):

  • Kantoro ya Tonakgolo;
  • Kgoro ya Polokego ya Setšhaba le Taolo ya Dinamelwa;
  • Kgoro ya Thuto ya Motheo le Tlhabollo ya Dipapadi;
  • Kgoro ya Maphelo; le
  • Kgoro ya Mešomo ya Setšhaba le Ditsela.

Tše tlhano tša dikgoro di tla bewa ka fase ga Karolo 100 (1) (a):

  • Kgoro ya Ditšhelete, Tlhabollo ya Ikonomi le Dikgwebo;
  • Kgoro ya Pušoselegae le Madulo a Batho;
  • Kgoro ya Tlhabollo ya Dinagamagae, Tikologo le Temo;
  • Kgoro ya Tlhabollo ya Leago; le
  • Kgoro ya Boeti.

Kabinete e dumeletše gore dingwalelano tše maleba di romelwe Lekgotla la Setšhaba la Diprofense (NCOP) le gore dikgokagano gotee le bakgathatema ba maleba gola Leboa Bodikela di swanetše go diragala. Mošomo wa dinyakišišo wa Lefapha la Toka, Thibelo ya Bosenyi le Tšhireletšego o swanetše go tšwelapele mo mererong ka moka yeo e nyakago gore dikemedi tša phethagatšo ya molao di tsene seemo seo ka bogare.

5. Dikamano tša boditšhabatšhaba

5.1. Kabinete e sotše ka bogale kudu dihlaselo tša dikgaruru tšeo di phethagaditšwego ke sešole sa Isiraele seo se ihlamilego ka dibetša go bapa le mollwane wa Gaza, yeo e hlotšego mahu a palo ye kgolo ya badudi ba naga yeo. Go lebeletšwe mokgwa wa go hloka morero le wo šoro wa ditlhaselo tša moragorago tša Isiraele, mmušo wa Afrika Borwa o tšeere sephetho sa go gogela morago Motseta Sisa Ngombane go fihlela go fiwa tsebišo ye nngwe.

5.2. Kabinete e dira boipiletšo Sešoleng sa Isiraele go ikgogela morago go tšwa Gaza le go fediša dišwahlelo tša dikgaruru le tša tshenyo ya dithoto ka gare ga dipušokakaretšo tša Palestine. Magato a tšona a ka mehla a tliša lepheko le lengwe le legolo tharollong ya goyagoile ya dithulano, yeo e swanetšego go tla ka sebopego sa mebušo ye mebedi, Palestine le Isiraele, gore mebušo ye e phedišane gabotse ka moya wa khutšo.

5.3. Kabinete e gatelela boipiletšo bjo bo dirilwego ke maloko a mmalwa a mebušo ya Dinagakopano bja dinyakišišo tša go ikema dipolaong, ka nepo ya go rweša bao ba ikarabelago go seo maikarabelo.

6. Go hulwa ga Difatanaga tša go Sepetša Tšhelete (CIT)

Kabinete e hlobaetšwa kudu ke go rotoga ka lebelo ga ditiragalo tša go hula difatanaga tša go sepetša tšhelete ebile e latola bohodu bjo bja mahlabišadihlong. Re rata go leboga gape dikemedi tša phethagatšo ya molao ka magato a tšona a ka pejana a go golega babelaelwa le go leboga maloko a setšhaba ao a thušitšego baphethagatši ba molao ka go golega batho ba.

Maloko a setšhaba ao a ka bego a nale tshedimošo ya pele ga ditiragalo tše a kgopelwa go tšea magato le go ikgokaganya le dikemedi tša phethagatšo ya molao.

B. Diphetho tša Kabinete

7. Khansele ya Mopresidente ya Dikgwebo tše Laolwago ke Mmušo (PSEC)

Kabinete e dumeletše go hlongwa ga PSEC yeo modulasetulo wa yona e tla bago Mopresidente Ramaphosa. Dinepo le magomo ao a nabilego ke go fetoša maemo a dikgwebo tšeo di laolwago ke mmušo (di-SOE) bjalo ka didirišwa tše nago le mohola tša tlhabollo ya ikonomi.

PSEC e tla bea merero ya sepolotiki leihlo le taolo ya leanopeakanyo. Godimo ga šedi ya yona e tlaba go maatlafatša tlhako ya pušo ya di-SOE le go netefatša gore magato ao a ikgethilego a phethagatšwa go tiišeletša dikhamphani tše.

Boleloko bja PSEC bo tla arolwa ka Ditona, ditsebi, mekgatlo ya bašomi le ya setšhaba. Maina a maloko a PSEC a tla tsebagatšwa ka moragonyana. PSEC e tla tlaleletša mo mošomong wo o dirilwego ke IMC – SOE yeo e hlolegilego ka Dibokwane 2015, yeo modulasetulo wa yona e bego e le Motlatšamopresidente.

8. Kabinete e dumeletše Pholisi ya Thoto ya Kelello (IP) ya Rephabliki ya Afrika Borwa-Kgato ya 1. Pholisi ye e tsenyeleditše dikgopolo go tšwa ditlhagišong tša bakgathatema le go emelwa legato. Yona e arabela pitšo ya Leanotlhabollo la Bosetšhaba (NDP) ya kgatelelo ye kgolo ya diphetogo, botšweletši bjo bo kaonafetšego le maitekelo a go tsenelela kudu a tsebo ya ikonomi. Kgato ya 1 ya Pholisi ya IP gare ga tše dingwe e ithekgilwe ka Molaotheo, NDP, Thulaganyo ya Bosetšhaba ya Makgonatšohle Diokobatšing, Tlhako ya Bosetšhaba ya Pholisi ya Intasteri le ditlhathollo tša go fapafapana tšeo di ipušeletšago tša Leanotšhomo la Melawana ya Diintasteri (IPAP).

Gape pholisi ye e tla šoma bjalo ka sedirišwa sa pholisi go hlohleletša diphetogo, phetišetšo ya theknolotši, diphatišišo le tlhabollo, tlhagišo ya boihlamelo, tšhireletšo ya bareki, tlhabollo ya intasteri le kgolo ya ikonomi ka go naba.

9. Kabinete e dumeletše go dumelelwa ga Kwano ya Kiletšo ya Dibetša tša Nyuklea ka Palamente. Kwano ye ke tlhomagano ya maihlamelo a setho mo dibetšeng tša nyuklea ao a tsebagaditšwego ka 2010. Ke magato a leanopeakanyo mo tikologong ya kamogo ya dibetša le mo kiletšong yeo e nago le lebaka le letelele e le gona ditherišanong tša mafapheng ka moka tša kamogo ya dibetša tša nyuklea. Kwano ye e tsamaišana ka botlalo le dipholisi tša nako ye telele tša Afrika Borwa tša kamogo ya dibetša, melao ya ka mo nageng le ditlamego tša boditšhabatšhaba.

10. Kabinete e dumeletše Phetošo ya Kwano ya Tšhireletšo ya Lefelo la Matheriale wa Nyuklea, yeo e tla tsenywago lenaneong la Palamente.

Kwano ya Tšhireletšo ya Lefelo la Matheriale wa Nyuklea ke sona sedirišwa sa boditšhabatšhaba se le noši feela seo se nago le tlemo ya semolao tikologong ya tšhireletšo ya lefelo la matheriale wa nyuklea. Kwano yeo e fetošitšwego ke kgatelopele ye bohlokwa mo maitekelong a boditšhabatšhaba a go kaonafatša tšhireletšo ya mafelo a dimatheriale tša nyuklea le dinolofatši ka go thea maemo ao a swanago a tšhireletšo.

Kwano ye e akaretša, gare ga tše dingwe, tšhireletšo ya mafelo a dimatheriale tša nyuklea tšhomišong ya ka magaeng, polokelo le dinamelwa, le tšhireletšo ya dimatheriale tša nyuklea le dinolofatši kgahlanong le ditiragalo tša tshenyo ya boomo.

11. Kabinete e dumeletše go swarwa ga Khonferense ya bo-10 ya Boditšhabatšhaba ya Dihlongwa tša Baemedi tša Mabotho a Sešole a go ihlama ka Dibetša, ka Kantoro ya Moemedi wa Sešole, yeo e rulaganyeditšwego ka Diphalane 2018.

Ye ke tiragalo ya ngwaga ka ngwaga ya go beakanywa ke Senthara ya Taolo ya Temokrasi ya Mabotho a Sešole a go Ihlama ka Dibetša, yeo e lego kua Geneva, Switzerland, ebile e tla swarelwa mo Afrika lekga la mathomothomo.

C. Melaokakanywa

12. Kabinete e  dumeletše Molaokakanywa wa Phetošo ya Dikimo tša Bongaka wa 2018 wo o tla phatlalatšwago ka Kuranteng ya Mmušo gore setšhaba se fe ditshwayotshwayo tša sona. Molao wo o fetoša molao wa Dikimo tša Bongaka wa 1998 (Molao 131 wa 1998) go o tsepamiša le Sengwalwa sa Makgoraditsela sa Inšorense ya Bosetšhaba ya Maphelo (NHI)le Sethalwa sa Molaokakanywa wa Sekhwama sa NHI. Molaokakanywa wo, gare ga tše dingwe, o lebeletše go kaonafatša taolo ya intasteri ya dikimo tša bongaka le go tsepamiša gape le tlhako ya taolo diphetogong tšeo di diregilego mo mengwageng ye lesome ye fetilego mo lefapheng le.

Molaokakanywa wo o tla netefatša gape gore baholegi ba šireletšwa bokaone le go hlohleletša khumanego ye kaone ya thekgo ya ditšhelete ya lefapha la maphelo la praebete.

13. Kabinete e dumeletše go tsebagatšwa ga Molaokakanywa wa Phetošo ya Boikarabelo bja Mmušo wa 2018 Palamenteng. Molaokakanywa wo o fetoša Molao wa Boikarabelo bja Mmušo wa 1957. Wona o fana ka sebopego sa tefo ya dikleimi kgahlanong le Mmušo tšeo di hlagilego ka baka la kalafo ya bongaka yeo e fošagetšego ka bahlankedi ba Mmušo. Molaokakanywa wo o tla fana ka ditlamorago tšeo di theošitšwego tša ditefo tša diroto tša tšhelete ye ntši mo ditekanyetšong tša maokelo a setšhaba. Diphetošo tše di tla hlatloša methopo ya ditšhelete yeo e lego gona maokelong a profense go fana ka ditirelo tša tlhokomelo ya maphelo.

14. Kabinete e dumeletše go phatlalatšwa ga Molaokakanywa wa Bosetšhaba wa Phetogo ya Seemo sa Leratadima wa 2018 gore setšhaba se fe ditshwayotshwayo tša sona. Molaokakanywa wo o fana ka tsepamišo ya dipholisi tšeo di huetšago tlhaganelo ya Afrika Borwa ya phetogo ya seemo sa leratadima. Wona o tla netefatša phetišetšo ye boreledi ya khabone ya maemo a fase le ikonomi yeo e tieletšego phetogong ya seemo sa leratadima.

Ye ke kgato ya tlaleletšo mo maitekelong a Afrika Borwa a go phethagatša Pholisi ya Bosetšhana ya Tlhaganelo ya Phetogo ya Seemo sa Leratadima go hlohleletša tlhabollo yeo e swarelelago le go fihlelela maloka a tikologo yeo e sego kotsi maphelong goba boiketlong, go ya ka fao go akareditšwego ka gare ga Molaotheo wa rena.

15. Kabinete e dumeletše go tsebagatšwa ga Molaokakanywa wa Phetošo ya Tshepedišo ya tša Bosenyi wa 2018 wo o fetošago Molao wa Tshepedišo ya tša Bosenyi wa 1977 ka Palamenteng.

Molaokakanywa wa Phetošo wo o šišintšwego o tla oketša lenaneo la ditatofatšo tša thobalano go ya ka ditshekišo le go dumelela gore ditatofatšo di tsošološwe le ka morago ga mengwaga ye 20. Diphetošo tše di tsenya tirišong kahlolo ya Kgorotsheko ya Godimo ya Borwa bja Gauteng molatong wa Levenstein.

Molato wo o laeditše phatlalatša gore Karolo 18 ya Molao wa Tshepedišo ya tša Bosenyi wa 1977 ga o tsamaišane le Molaotheo le gore ga o maleba e bile o thibela mo maemong ka moka tokelo ya go thomiša tshekišo ditatofatšong ka moka ka thobalano, ntle le tšeo di ngwadilwego karolong 18 (f), (h) le (i) ya Molao wo ka morago ga lebaka la go feta mengwaga ye 20 go tloga nakong ya ge molato o dirwa.

Diphetošo tše di tla dumelela Lekgotla la Bosetšhaba la Bosekiši boikgopolelo bjo nabilego bja go tsošološa ditatofatšo tša melato ya thobalano ka go tsamaišana le Kgaolo 2 ya Molaotheo.

D. Ditiragalo tšeo di Tlago

16. Thutofahlošo ya Meketeko ya Letšatši la Afrika la Nelson Mandela

Mopresidente Ramaphosa o tla swara thutofahlošo ya Meketeko ya Letšatši la Afrika la Nelson Mandela kua Khonferenseng ya Tsošološo ya Afrika, ka la 24 Mopitlo 2018, kua Senthareng ya Kgobokano ya Boditšhabatšhaba ya Inkosi Albert Luthuli gola Durban.

Tiragalo ye ke karolo ya meketeko ya ngwaga ka moka ya bophelo bja Mopresidente wa mathomo wa mmušo wa temokrasi, Tata Nelson Rolihlahla Mandela le molwelatokologo Mama Albertina Nontsikelelo Sisulu, yeo e kgatlampanago kontinenteng ka moka le lefaseng ka bophara.

17. Letšatši la Afrika

Letšatši la Afrika le swarwa ngwaga ka ngwaga ka la 25 Mopitlo kontinenteng ka bophara go keteka go hlongwa ga Mokgatlo wa nako yeo ka 1963 wa go bitšwa Kgwerano ya Afrika (OAU) wo gabjale o tsebagalago ka Kopano ya Afrika (AU). Letšatši le ke letšatši la meketeko ya ditšo tša go fapafapana tša Afrika ebile le dira boipiletšo bja kopano mo kontinenteng.

Afrika Borwa e keteka Letšatši la Afrika ka ditiragalo tša meketeko ya Kgwedi ya Afrika ya go gagaba kgwedi ka moka yeo batho ba e ketekago ebile e ba fahloša thutong, ya go bale mehola ya sepolotiki le ya ikonomi maphelong a batho ba Afrika Borwa le ba Kontinente. Morero wa Kgwedi ya Afrika ke: “Ngwaga wa Nelson Mandela – Go Agwa Afrika ye Kaone le Lefase le Kaone”.

E.  Melaetša

18. Mahloko

Kabinete e lebišitše mahloko a yona go ba malapa le bagwera ba motšeadiswantšho wa mahlwaadibona yo a ithobaletšego le moamogedi wa Sefoka sa Bosetšhaba sa Ikhamanga, Morena Sam Nzima, yo a šomišitšego setšeadiswantšho sa gagwe go utolla bopelompe bja mmušo wa kgethollo. Yena o tla gopolwa ka seswantšho sa gagwe sa go se lebalwe sa Hector Pieterson‚ ka la 16 Mosegamanye 1976, seo se gapeleditšego lefase go lemoga seo le go tšea magato kgahlanong le mmušo wo sehlogo wa kgethollo.

Kabinete e lebiša melaetša ya yona ya mahloko ka pelo ye bohloko go ba lapa la Ngaka Phillip Nchipi Tabane, yo a hlokagetšego morago ga bolwetši bjo botelele ka la 18 Mopitlo 2018. Bjalo ka moleloko yo a thomilego sehlopha sa mmino sa Malombo Jazzmen, e be e le yo mongwe wa baopedi ba mpho ya mmino le bokgoni ba Afrika Borwa.

Kabinete e lebiša melaetša ya mahloko go balapa le bagwera ba Morena Sonwabo Eddie Funde yo e bego e le Motseta wa peleng wa Afrika Borwa nageng ya Gemany le Modulasetulo wa Boto ya Lekgotlakgašo la Afrika Borwa (SABC).

Kabinete e nyamile kudu morago ga mahu a basetsana ba babedi bao ba hlokagetšego morago ga go welwa ke leboto kua Durban. Re lebiša melaetša ya rena ya mahloko ka pelo tše bohloko go malapa a bona.

19. Ditebogišo

Kabinete e lebogiša Vusumuzi Ndlovu yo a tšwilego maemo a bošupa mo difokeng tša S. Pellegrino tša 2018 tša Moapei yo Monyenyane tšeo di swerwego malobanyana mo kua Milan. Phenyo ya gagwe e dirile gore Afrika Borwa e ikgantšhe ka yena.

Kabinete e lebogiša nkgwete ya ramatswele yo monyenyane yeo e sa tšogo tsebagatšwa ya Federeišene ya Boditšhabatšhaba ya Matswele (IBF), le ya Mokgatlo wa Bolefase wa Matswele (WBA) Hekkie "Hexecutioner" Budler, yo a bilego moAfrika Borwa wa mathomothomo wa go tsorama maemo a godimo a mabedi lefaseng ka nako e tee morago ga go thopa difoka tša IBF le tša WBA tša ramatswele yo monyenyane.

F. Bao ba thwetšwego mešomong

Batho ka moka bao ba thwetšwego mešomong mangwalo a bona a dithuto a tla tiišetšwa le go netefaletšwa ka maleba.

20. Mohumagadi Boitumelo Mosako bjalo ka Mohlankedimogolo wa Matlotlo (CFO) kua Pankatlhabollo ya Dinaga tša Borwa bja Afrika (DBSA).

21. Balaodi bao e sego ba lekgotlaphethiši ba Boto ya Panka ya Tlhabollo ya Mabu le Temo:

a. Morena Mabotha Arthur Moloto (o thwetšwe gape ebile ke Modulasetulo);
b. Mohumagadi Dudu Hlatshwayo (o thwetšwe gape ebile ke Motlatšamodulasetulo);
c. Mohumagadi Susan Ann Lund (o thwetšwe gape);
d. Mohumagadi Matome Sydney Makgoba; le
e. Ngaka Steven Thomas Cornelius.

22. Boto ya Boeti ya Afrika Borwa:

a. Ngaka Tanya Ethel Abrahamse (o thwetšwe gape);
b. Morena Enver Duminy (o thwetšwe gape);
c. Mohumagadi Michelle Julie Constant (o thwetšwe gape);
d. Morena Thebeetsile Ikalafeng (o thwetšwe gape);
e. Morena Yacoob Abba Omar (o thwetšwe gape);
f. Morena Monwabisi Peter Fandeso (Modulasetulo);
g. Mohumagadi Pamela Bulelwa Yako;
h. Mohumagadi Kathleen Elizabeth Rivett-Carnac;
i. Mohumagadi Dawn Elizabeth Robertson;
j. Morena Ravi Nadasen;
k. Mohumagadi Lindiwe Sangweni-Siddo;
l. Morena Mohamed Baba; le
m. Mohumagadi Nomzamo Bhengu (Moemedi wa Kgoro ya Boeti).

23. Morena Dinizulu Kumalo Percival Sechemane bjalo ka Mohlankediphethišimogolwane (CEO) wa Rand Water.

24. Moadvokheiti (Ngaka) Seswantsho Godfrey Lebeya bjalo ka Moetapele wa Bosetšhaba wa Lekgotla la Dinyakišišo tša Bosenyi bjo  Sehlogo. 

25. Morena Goodman Ntandazo Vimba bjalo ka CEO wa Lekoko la Thekgo ya Mananeokgoparara a Mebasepala Kgorong ya Tirišano ya Makala a Mmušo le Merero ya Setšo.

26. Morena Lindokuhle Cedric Mkhumane bjalo ka Motlatša Molaodipharephare: Tlhabollo ya Dikgwebo le Bogwebi, Kgorong ya Tlhabollo ya Dikgwebopotlana.

27. Morena Phakamani Hadebe bjalo ka Molaodiphethišimogolwane wa Sehlopha sa Eskom Holdings SOC Ltd (Eskom) le moleloko wa maswanedi (Molaodiphethiši) wa Boto.

28. Balaodi bao e sego ba lekgotlaphethiši Lekgotleng la South African Express:

a. Mohumagadi Mmakeaya Magoro Tryphosa Ramano (Modulasetulo);
b. Morena Ronald Ozzy Lamola;
c. Morena Thulani Matiki Norman Kgomo;
d. Mme Thandiwe January-McLean;
e. Morena Kugan Harikrishna Thaver;
f. Morena Bongisiwe Mpondo;
g. Mohumagadi Hlengiwe Thandeka Makhathini;
h. Ngaka Thabi Leoka;
i. Morena Ahmed Ismail Bassa; le
j. Morena Trevor Abrahams (o thwetšwe gape).

29. Balaodi bao e sego ba lekgotlaphethiši Lekgotleng la Transnet:

a. Morena Popo Molefe (Modulasetulo);
b. Mohumagadi Mpho Emily Letlape;
c. Morena Louis Leon von Zeuner;
d. Mohumagadi Ursula Nobulali Fikelepi;
e. Mohumagadi Dimakatso Catherine Matshoga;
f. Mohumagadi Ramasela Joyce Ganda;
g. Moprofesara Edward Christian Kieswetter;
h. Morena Aluwani Percy Ramabulana;
i. Ngaka Fholisani Sydney Mufamadi;
j. Mohumagadi Vivien McMenamin;
k. Moadvokheiti Oupa Motaung; le
l. Mohumagadi Gratitude Ramaphaka.

Dinyakišišo:
Phumla Williams
(Seboleledi sa Kabinete sa Motšwaoswere)
Mogala: 083 501 0139