Back to top

Primary tabs

Pego ya Kopano ya Kabinete ya Laboraro la, 1 Dibatsela 2017

Kabinete e kopane ka Tuynhuys Motsekapa.

A. Merero seemong sa bjale

1. Polelo ya Pholisi ya Tekanyetšo ya Lebaka la Magareng (MTBPS) ya 2017

1.1. Kabinete e amogela MTBPS yeo e abilwego ke Tona ya Ditšhelete, Morena Malusi Gigaba, ka Palamenteng, Motsekapa mo bekeng ye e fetilego.

1.2. Ditekanyetšo tše di beakantšwego leswa di tšwela pele go hlohleletša kgolo ya mang le mang le kopanyo ya ditšhelete mola ka go le lengwe di šireletša le go tšwetša pele ditshenyegelo tša leago ka thutong, ka maphelong, mananeokgoparareng a motheo le ka tšhireletšegong ya tša leago, yeo maAfrika Borwa a mantši a e botilego go ipshina ka bophelo bjo bokaone.

1.3. Ka seemong sa ditšhelete seo se sa kgahlišego, boikgafo bja mmušo bja go fihlelela ditlhohlo ka Afrika Borwa bo laetšwa ke ditsenogare tša go godiša diekonomi tša makheišeneng le tša dinagamagaeng, go maatlafatša pušo e kaone ka dikhamphani tša mmušo, gammogo le kabo ya tlaleletšo ye bohlokwa ya thušo ya ditšhelete go thuto ya godingwana.

1.4. Kabinete e ipiletša go maAfrika Borwa ka moka go tsenela masolo ao a oketšegilego a go godiša ekonomi.

2. Diphatišišo tša Dipalo tša Bašomi

2.1. Kabinete e leboga Diphatišišo tša Dipalo tša Bašomi tša Kotara ka kotara tšeo di sa tšwago go lokolwa ka ga tša kotara ya boraro ya 2017, tšeo di laeditšego gore tlhokego ya mešomo e tšwetšepele go se fetoge go tloga kotareng ye e fetilego ka 27.7%. Diphihlelelo tša tlhomo ya mešomo ye e di begilwe ka go lefapha la semmušo ke e 187 000 ka kotara, lefapha leo e sego la semmušo le bile le tahlegelo ya mešomo ye 71 000 mola lefapha la temo le bile le ditahlegelo tša mešomo ye 25 000. Mmušo o tšwela pele go ikgafa go dira se sengwe le se sengwe seo se kgonagalago go rarolla mathata a tlhokego ya mešomo ebile o ipiletša go lefapha la phraebete go raloka karolo ya lona.

3. Moketeko wa mengwaga ye lekgolo ya Oliver Reginald Tambo

3.1. Kabinete e leboga maAfrika Borwa ka moka ge a ketekile mengwaga ye lekgolo ya mogale wa Ntwa ya tokologo OR Tambo, yeo e feleleditšego ka moketeko wo o swerwego ka Labohlano la 27 Diphalane 2017 ka Motseng wa Nkantolo ka Kapa Bohlabela.

3.2. Bjalo ka karolo ya meketeko ya ngwagakgolo, Mopresidente Jacob Zuma o etile pele diprotšeke tša kaonafatšo, go akaretšwa:

 Go fana semmušo ka Letamo la Ludeke ka Mbizana, leo le agilwego bjalo ka karolo ya Setlamo sa Kabo ya Meetse a Selete sa Greater Mbizana ke Kgoro ya Meetse le Kelelatšhila;
Ketelo ya ka lapeng la ga Nyameni ka Motseng wa Ludeke fao Mopresidente a goteditšego mohlagase, bjalo ka karolo ya lenaneokakaretšo la mmušo la go tsenya mohlagase dinagamagaeng ka Mbizana le dinagamabapi;
Dipaesekele di filwe baithuti ka Sekolong seo se Phagamego sa tša Bothekniki sa OR Tamb, bjalo ka karolo ya lenaneo la Shova Kalula la Kgoro ya Dinamelwa, leo le thušago baithuti bao ba sepelago dikhilometara tše di fetago tše tharo go ya sekolong;
 Kabo ya dikhomphutha go baithuti ka Sekolong seo se Kgethegilego sa Vukuzenzele go bana bao ba nago le bogolofadi, yeo e bego e etilwe pele ke Tona ya Dikgokagano, Mmamoloko Kubayi-Ngubane.

4. Dipalopalo ka ga Bosenyi

4.1. Kabinete e ipiletša go maAfrika Borwa ka moka le ditšhaba go dirišana le ditheo tša phethagatšo ya molao go lwantšha bosenyi. Dipalopalo ka ga Bosenyi tše di lokollotšwego mo nakong ye e sa tšwago go feta ke Tona ya Maphodisa, Morena Fikile Mbalula, di laeditše makala ao go ona re bilego le kgatelopele ya go lwantšha bosenyi le makala a mangwe ao go ona maemo a bosenyi a ganelelago go ba godimo.

4.2. Kabinete e na le bonnete bja gore ke fela ka go šoma mmogo fao ka moka re ka holegago go hlama ditšhaba tše di bolokegilego tšeo di kgonago go hlabologa.

4.3. Dipalopalo ka ga bosenyi di thuša mmušo le Tirelo ya Maphodisa ya Afrika Borwa go hlokomela dinepišo tše bohlokwa le go šoma bjalo ka mokgwa wa temošo ya ka pela wa go maatlafatša masolo le maano a thibelo ya bosenyi. Ke karolo ya leano la thibelo ya bosenyi go netefatša gore batho ka moka ka mo nageng ba bolokegile ebile ba ikwa ba bolokegile.

5. Dikgaruru tša bong (GBV)

5.1. Kabinete e bušeletša kgalemelo ya yona ya tlaišo ya tša thobalano go basadi le bana, go sa lebelelwe maemo a setšhabeng a bao ba ukangwago gore ke badirabosenyi bjo.

5.2. Kabinete e hlohleletša batšwasehlabelo go bega bosenyi bjo šoro bjo go ditheo tša phethagatšo ya molao, tšeo di swanetšego go nyakišiša ditiro tšeo di ukangwago tša GBV le go tiiša letsogo ka fase ga molao go netefatša gore toka e a phethagatšwa.

5.3. Lesolo la Matšatši a 16 Kgahlanong le Dikgaruru go Basadi le Bana a kgauswi gomme Kabinete e dumeletše morero wa ngwaga wo wa: “Mpale le nna: Mmogo re iša Afrika Borwa ya go Hloka Dikgaruru Pele”.

5.4. Kabinete e ipiletša gape go badudi go rutana ka ga ditokelo tša basadi le bana, le ka ga mekgwa ya mehutahuta thušo ye e lego gona go thuša batšwasehlabelo ba dikgaruru.

5.5. Lesolo la Matšatši a 16 Kgahlanong le Dikgaruru go Basadi le Bana ke lesolo la Mokgatlo wa Dinagakopano (UN), leo le swarwago ngwaga o mongwe le o mongwe go tloga ka la 25 Dibatsela (Letšatši la Boditšhabatšhaba la Phedišo ya Dikgaruru kgahlanong le Basadi) go fihla ka la 10 Manthole (Letšatši la Boditšhabatšhaba la Ditokelo tša Botho).

5.6. MaAfrika Borwa a hlohleletšwa go tsenela ka mafolofolo mananeo a tšwetšopele le a go tliša temošo ka ditšhabeng le ka mafapheng a bona.

6. Seboka sa Phetošo ya tša Boeti

6.1. Kabinete e ipiletša go bakgathatema ka moka go thekga masolo a phetošo ya lefapha la tša boeti ka ge le kgona go hola ekonomi ka go maatlafatša ditšhaba tše di hlokišitšwego menyetla le go hlohleletša kgolo ya tlhomo ya mešomo.

6.2. Kgoro ya Boeti e bile monggae wa Seboka sa Bosetšhaba sa Phetošo ya tša Boeti seo se swerwego ka la 30 le la 31 Diphalane 2017 ka fase ga morero wa: “Boeti bja Bohle: Fetoša, Godiša o Tšwetše pele go ya go ile”, seo se dirilego gore go lokollwe Pego ka ga Seemo sa Phetošo ya ka Lefapheng le le go tsebagatša semmušo ga Phothale ya Maatlafatšo ya Kakaretšo ya Ekonomi ya Bathobaso (B-BBEE) ka ga Boeti le Sekhwama sa Phetošo ya tša Boeti.

7. Ketelo ya Semmušo ka Mopresidente Macky Sall wa Senegal

7.1. Kabinete e amogela Ketelo ya Semmušo ka Mopresidente wa Repabliki ya Senegal, Mohlomphegi Macky Sall ka la 20 Diphalane 2017. Afrika Borwa le Senegal di neelane ka maikutlo ka ga merero ye bohlokwa ya ka mo dileteng tše le ya lefase ka bophara gomme tša saenela ditumelelano ka mafapheng a mmalwa.

7.2. Dinaga tše ka bobedi di na le dikamano tša segwera tša sepolotiki, tša ekonomi le tša leago tšeo di theilwego go dikamano tše tiilego tša histori go tloga mengwageng ya ntwa ya go lwela tokologo.

7.3. Go saenwa ga Memorantamo wa Tirišano (MoU) ka ga Dihlakahlake tše pedi tša Robben Island (ye e bego e šomišwa ke mmušo wa peleng wa kgethologanyo go golegela balwelatokologo) le Gorée Islands (tsela yeo batho ba Afrika ba ilego ba rwalwa ka dikepe go išwa bokgobeng) go tšwela pele go tiiša dikamano tša rena tša setšo le tša histori ge Dipoledišano tša ka Dakar tša 1987 di ketekwa.

8. Ketelo ya Afrika Borwa ke Baemedi ba Indonesia

8.1. Kabinete e amogela ketelo ya ka Afrika Borwa ke Mmuši wa Mamoselemo Husain Abubakar Syah wa Tidore ka Indonesia. Baemedi ba ba go tšwa Tidore ba akareditše Muhammad Amin Farouk, setlogolo sa Tuan Guru, molwelatokologo yo a ilego a golegwa ke Matoitšhe gomme a romelwa Robben Island ka 1780. Tuan Guru (Imam Abdullah bin Qadi Abdussalam) le magagabo a mangwe a mararo ba ile ba golegwa mengwaga ye 12 gomme ka morago ga fao ba bewa botšhabelo ka Kapa, fao a ilego a tsenya letsogo kudu go hlabolla setšhaba sa tikologo le go aga moseke wa mathomo. MaAfrika Borwa a mmalwa a latišiša ba malapa a bona go yena.

8.2. Baromiwa ba ba etetše Kopanokgothekgothe ya Maloko a Palamente ka moka le Lekgotla la Bosetšhaba la Diprofense fao ba ilego ba amogelwa ke bahlankedi ba tshepedišo, Motlatšamopresidente Cyril Ramaphosa le Tona ya Tlhabollo ya Ekonomi Ebrahim Patel.

8.3. Ketelo ye e ahlaahlile histori ye e swanago ya dinaga tše mabapi le pušo ya bokoloniale le ntwa ya mengwaga e makgolo ya go lwela tokologo ya setšhaba ke batho ba Indonesia le ba Afrika Borwa. Lehono re keteka dikamano tša kgwebišano, tša boeti le tše dingwe tša ekonomi gareng ga dinaga tše ka bobedi.

9. Ditlhahlobo tša mafelelo a ngwaga

9.1. Kabinete e kgotsofetše ge ditlhahlobo tša mafelelo a ngwaga tše di kgatlampanago mo lebakeng le ka dikolong le ka dihlongweng tše dingwe tša thuto di tšwela pele ntle le tšhitišo.

9.2. Thuto ke ye nngwe ya dilo tše bohlokwa tše di hlohleletšago gore go be le bokamoso bjo bokaone go bohle ka nageng. Batswadi le bahlokomedi ba bana ba kgopelwa go fa baithuti thekgo ye e hlokagalago mo lebakeng le.

9.3. Mananeo a go thuša bao ba šaletšego morago a Kgoro ya Thuto ya Motheo le maitapišo a mangwe a thušitše baithuti bao ba amilwego ke ditiro tša ditšhupetšo mo ngwageng gomme go emetšwe poelo e kaone.

10. Tirišano ya setšhaba

10.1. Kabinete e reta ditheo tša phethagatšo ya molao le tirišano go tšwa ditšhabeng tšeo di thušitšego gore go bonwe molato Willem Oosthuizen le Theo Jackson. Bobedi bjo bo gapeleditše Victor Mlotshwa go tsena ka lepokising la bahu le go mo tšhošetša go mo tšhela ka peterole.

10.2. Kahlolo ye e laetša gore melao ya Afrika Borwa e tiiša letsogo go šireletša ditokelo tša badudi ka moka.

10.3. Kabinete e tšwela pele go tiišetša ditokelo tša maAfrika Borwa ka moka tša go tsenela ditšhupetšo tše di nago le khutšo bjalo ka karolo ya temokrasi ya rena ya molaotheo. Le ge go le bjale, ditokelo tšeo di hlalošitšwego ka gare ga Molaotheo wa Repabliki ya Afrika Borwa wa 1996 ga se tšeo di hlokago mellwane gomme ga se tša swanela go gataka ditokelo tša temokrasi tša ba bangwe.

10.4. Kabinete e kgalema go thibja ga ditsela tša setšhaba, go laetša maswao a kgatelelo ye e fetilego le go senywa ga maswao a bosetšhaba ao a lego taetšo ya temokrasi ya rena ye e fihleletšwego gaboima.

10.5. Kabinete e ikgafile go mošomo wa yona wa go aga setšhaba seo se dirišanago sa bohle gomme e ipiletša go badudi ka moka go raloka tema ya bona le ka moya wa go šomišana go aga Afrika Borwa ye e kopanego, ya go hloka semorafe, ya go hloka kgethologanyo ya bong, ya temokrasi le ye e atlegilego.

B. Diphetho tša Kabinete

11.1. Kabinete e dumeletše Pego ya 2015/16 ka ga Seemo sa Mebušoselegae ka Afrika Borwa. Pego ye e ahlaahla kgatelopele ye e fihleletšwego ka go tsenya tirišong ga Lenaneo la Re Boela Morago go Metheo (B2B), e lego leanotiro la go netefatša kabo ya ditirelo tša motheo, pušo e kaone le taolo ya ditšhelete ye e kwagalago.

Pego ye e ahlaahla mafapha ao a nago le ditlhohlo ebile e fana ka motheo wa go tsenya tirišong ga kgato ya bobedi ya Lenaneo la B2B. Pego ye e tla alwa ka Palamenteng.

11.2. Kabinete e thekgile diphetošo tše di šišintšwego tša Melawana ya Lefapha la B-BBEE. Diphetošo tše di rarolla ditlhohlo tša ka mo lefapheng le tše di amanago le phetošo tšeo ka go le lengwe di ka se rarollwego ka botlalo ke melawanakakaretšo. Mafapha a a mararo a ka go Temo, Ditšhelete le Boagi. Diphetošo tše di šišintšwego di rerišanwe le bakgathatema ba maleba. Melawana ka moka ye e fetošitšwego ya ka lefapheng e tla tsenywa ka gare ga kuranta ya mmušo.

11.3. Kabinete e dumeletše Leano la Bosetšhaba la tša Elektroniki le gore le gatišwe ka gare ga Kuranta ya Mmušo. Le gatišitšwe ka Moranang 2017 gore setšhaba se fe ditshwaotshwao ka ga lona. Leano la tša elektroniki le ahlaahla nepo ya bohle le phetogo go tloga go setšhaba sa tshedimošo go ya go ekonomi le setšhaba sa tsebo.

Le ahlaahla ditlhohlo, go akaretšwa sekgoba sa karogano go tša titšithale gareng ga bahumi le bahloki, gareng ga dihlopha tša merafe, mafelong a tulo ao a fapafapanego le merero ya tša bong.

Le fana ka sefala go maAfrika Borwa go kopanya theknolotši, yeo e lego maleba le go amana le go tšwetša pele tlhabollo le katlego ya tša ekonomi go hola setšhaba ka moka. Kgoro ya Mananeokgoparara a Dikgokaganyo le le Ditirelo tša Poso e tla fana ka tshedimošo ka botlalo ka ga leano le.

11.4. Kabinete e dumeletše Leano le Leanotiro tša Bosetšhaba ka ga Ditirelo tša Pušo ka Elektroniki, gore le gatišwe ka gare ga Kuranta ya Mmušo. Le tla tliša phetošo ya titšithale go ditirelo tša setšhaba le go kgontšha kabo ya boleng bja ditirelo bjo bo kaonafetšego mola ka go le lengwe le tsena ka go ditheknolotši tša titšithale. Leano le le nepišitše, gareng ga tše dingwe, karoganyo ya masolo a ditirelo tša pušo ka elektroniki le go bušeletša ditshepedišo, mananeo a tshedimošo, go se tsenelelane le go se šome gabotse ga mananeo a magolo. Le tla oketša gape tšhomišo ya theknolotši ya tshedimošo le dikgokagano (di-ICT), le go tšwetša pele boitlhamelo ka go ditheknolotši le diphethagatšo tša Ditirelo tša pušo ka elektroniki.

11.5. Kabinete e dumeletše Leanotlhabollo la ICT la Dikgwebopotlana, Dikgwebo tša Magareng le Dikgwebo tše Nnyane (di-SMME). Ye ke tsenogare ya ka lefapheng ya go rarolla ditlhohlo tšeo di-SMME tšeo di šomago ka lefapheng la ICT di lebanego le tšona.

Leano le le šišinya ditsenogare tša go akgofiša tlhabollo le kgolo ya dikgwebopotlana ka lefapheng la ICT, mola ka go le lengwe le nolofatša koketšego ka maemong go tsenya tirišong le go šomiša di-ICT ke lefaphakakaretšo la dikgwebopotlana.

Leano le le ikemišeditše go thekga dikgwebo tše di sa thomago tša ICT, go maatlafatša dikgwebo tše di lego gona le go oketša thekgo go di-SMME tše di nago le bokoni bja go atlega.

11.6. Kabinete e dumeletše go phatlalatšwa ga Pego ka ga Tshekatsheko ya Lenaneo la Bosetšhaba la Phepo ya Dikolong. Le ke lenaneo la mmušo leo le nago le ditekanyetšo tša ngwaga ka ngwaga tša R5.5 pilione leo le dirago gore bana ba dimilione tše senyane go tšwa ditšhabeng tše di hlokago ba hwetše dijo tša phepo letšatši le lengwe le le lengwe ka sekolong. Pego ye e fana ka ga mafapha ao a nago le phethagatšo ye e šomago gabotse le ka ga mafapha ao a hlokago go kaonafatšwa.

Pego ye e tla dirwa gore e hwetšagale wepsaeteng ya Kgoro ya Peakanyo, Tlhokomedišišo le Tshekatsheko ya Phethagatšo ya Mošomo (www.dpme.gov.za).

11.7. Kabinete e thekga lesolo la Afrika Borwa la nkgetheng leswa ka go boleloko bja mengwaga ye mebedi bja Lekgotla la Mokgatlo wa Boditšhabatšhaba la tša Mawatle (IMO). Dikgetho tše di tla swarwa ka Kopanong ya Mehleng ya bo 30 ya Seboka se go tloga ka la 27 Dibatsela go fihla ka la 6 Manthole 2017 ka London, United Kingdom.

Afrika Borwa ke setšhaba sa tša mawatle seo se nago le tekano ye e nyakilego go ba 80% ya kgwebišano ya boditšhabatšhaba ye e dirwago lewatleng. Boleloko bja Afrika Borwa ka go Lekgotla la IMO bo tsenya letsogo go kgolo ya tlhomo ya mešomo yeo e bakilwego ke Ekonomi ya Mawatleng ya Operation Phakisa.

11.8. Kabinete e dumeletše tumelelosemmušo ya Phetošo ya Kwano ya Montreal ka ga Dilo tše di Senyago Llaga ya Osoune go akaretše dihaeteroflorokhapone (di-HFC) gore e romelwe Palamenteng. Phetošo ye e nyaka go ntšha di-HFC (yeo e lego Tumelelano ya Kigali), e lego tše dingwe tša digase tša lefaufaung tšeo di nago le seabe go go senya ga llaga ya osoune. Afrika Borwa e šetše e le ye nngwe ya dinaga tše di saenetšego Kwano ya Montreal.

11.9. Kabinete e dumeletše gape tumelelosemmušo ya Kwano ya Minamata ka ga Mekhuri gore e tsebagatšwe ka Palamenteng. E fana ka dibaka tša tšhireletšo ya dihlopha tšeo di lego kotsing, kudukudu tšeo di dulago mafelong fao go nago le meepo, kgahlanong le ditlamorago tše mpe tša mekhuri go tikologo le go maphelo a batho.

11.10. Kabinete e sedimošitšwe ka ga Pego ya Khomišene ya Dinyakišišo ka go Thuto le Tlhahlo tša Godingwana ka Repabliking ya Afrika Borwa. Komiti ya Mopresidente ya Ditšhelete e tla kopana mo nakong ye e sa fetšego pelo go ahlaahla diabe tša ditšhelete mabapi le se. Kgoro ya Thuto le Tlhahlo tša Godingwana e tla swanelwa ke go lekodišiša melawana le melao ya maleba, fao go hlokagalago. Mopresidente Zuma o tla lokolla pego ye setšhabeng mo nakong ye e sa fetšego pelo gomme Seboleledi sa Mopresidente, Ngaka Bongani Ngqulunga, o tla fa tsebišo mabapi le taba ye.

C. Melaokakanywa

12.1. Kabinete e dumeletše Molaokakanywa wa Bosetšhaba wa Meputso ya Fasefase wo o phethagatšago moputso wa fasefase go bašomi bao ba lefšago meputso ya fasefase ka Mmarakeng wa Bašomi wa Afrika Borwa. Molaokakanywa wo o ipiletša gore mošomi yo mongwe le yo mongwe a lefše moputso wo o sego ka fase ga moputso wa fasefase wa bosetšhaba. Ge molaokakanywa wo o thoma go šoma bengmešomo ba tla swanela gore ba lefe bašomi ba bona moputso wo o sego ka fase ga moputso wa fasefase wa bosetšhaba, wo o tlago beakanywa leswa ngwaga o mongwe le o mongwe.

12.2. Kabinete e dumeletše gape go romelwa Palamenteng ga Molaokakanywaphetošwa wa Maemo a Motheo a go Thwala Mešomong wa 2017. Se se fetoša Molao wa Maemo a Motheo a go Thwala Mešomong wa 1997 (Molao wa 75 wa 1997) go netefatša gore o akaretša Molaokakanywa wa Meputso ya Fasefase.

12.3. Kabinete e dumeletše gore go romelwe Palamenteng Molaokakanywaphetošwa wa Dikamano le Bašomi wa 2017.

Molaokakanywa wo o dirilwe ka morago ga ditherišano le bakgathatema ka moka ba maleba. O rarolla, gareng ga tše dingwe, ditshepedišo tša go dira ditšhupetšo, go ngala mošomo fao go tšeago lebaka le letelele le ditheo tša keletšo ka ga poelanyo.

12.4. Kabinete e dumeletše go romelwa Palamenteng ga Molaokakanywaphetošwa wa Makala a Mebasepala wa Pušoselegae wa 2017. Se se fetoša Molao wa Makala a Mebasepala wa Pušoselegae wa 1998 (Molao wa 117 wa 1998).

Molaokakanywa wo o nyaka go maatlafatša dithulaganyo tša gareng ga mebušo le tša pušo ya temokrasi. O nyaka gape go rarolla mathata a mabapi le tshepedišo le taolo ya dikgetho tša mebasepala, le go tšwetša pele go tsenya tirišong go šomago gabotse le ga go hloka mathata ga Molao wo, gammogo le go maatlafatša tlhokomedišišo le pušo ka mebasepaleng.

12.5. Kabinete e dumeletše go romela Palamenteng ga Molaokakanywa wa Mananeo a Ngwadišo ya Mangwalo a Beng ba Dithoto ka Elektroniki wa 2017. Molaokakanywa wo o šetše o rerišanwe le setšhaba.

O dumelela gore go hlangwe lenaneo la ngwadišo ya mangwalo a beng ba dithoto ka elektroniki (e-DRS), ge go šomana le mangwalo a beng ba dithoto, ge go ngwadišwa mangwalo a beng ba dithoto a mantši ka ge go kgontšhitšwe ke masolo a peakanyoleswa ya naga ke Mmušo.

12.6. Bjalo ka karolo ya go tšwetša pele tšhomišo ya di-ICT go aga ekonomi ye e akaretšago mang le mang, Kabinete e dumeletše Molaokakanywa wa Sehlongwa sa Bosetšhaba sa iKamva sa Mabokgoni ka ga Elektroniki wa 2017 (Molaokakanywa wa iNeSI) gore o tsenywe ka gare ga Kuranta ya Mmušo gore setšhaba se o bale le go fa ditshwaotshwao ka ga ona.

Molaokakanywa wa iNeSI o hlagiša gore go hlongwe iNeSI bjalo ka sehlongwa sa setšhaba seo se nago le melao yeo e se kgontšhago, go rarolla bothata bja tlhaelelo ya mabokgoni a tša elektroniki yeo e šitišago peeletšo, tlhabollo ya ekonomi ya setšhaba le tlhabollo ya bokgoni ka mo nageng.

Se se tla hloma mafelo a tšweletšo ya ICT ka profenseng ye nngwe le ye nngwe, ao ka moragonyana a tlago thuša iNeSI go hloma le go hlama mananeo a maleba le ditlabelo tša tlhahlo, go tšwetša pele le go dira dinyakišišo tša boithomelo, le go fana ka bokgoni bja dinyakišišo go baithuti ba dithuto tša ka morago ga kgrata.

12.7. Kabinete e dumeletše gore go gatišwe Molaokakanywaphetošwa wa Ditirelo tša Poso ka gare ga Kuranta ya Mmušo gore o setšhaba se fe ditshwaotshwao ka ga ona. Se se fetoša Molaophetošwa wa Ditirelo tša Poso wa bo 124 wa 1998.

Molaokakanywa wo o hlagiša gore go hlangwe leswa lekala la diposo ka kakaretšo ka nepo ya gore le tsenye letsogo ka go ditlhagišo tša phihlelelo ya mang le mang ka go ditirelo tša elektroniki tša boitlhamelo mola ka go le lengwe o tšwela pele go fana ka ditirelo tša poso tša setlogo tša boleng le tšeo di šireletšegilego.

Se se tsenya letsogo go tekatekano le go seriti sa batho ka gore ba hwetše tshedimošo le ditirelo tša poso tša go se ture, e lego seo se nolofatšago tlhabollo ya setšhaba le go kaonafatša boleng bja bophelo go batho le go ditšhaba.

D. Ditiragalo tše di tlago

Kabinete e lemogile ka ga ditiragalo tše dingwe tše di tlago ka khalentareng ya mmušo.

13. Lenaneo la Tlhokomedišišo ka Mopresidente la Siyahlola

13.1. Mopresidente Zuma o rulagantše go etela Sepetlele sa tša Thuto sa Steve Biko ka Tshwane ka Labohlano la 3 Dibatsela 2017 go hlokomedišiša kabo ya ditirelo tša tlhokomelo ya maphelo bjalo ka karolo ya Lenaneo la Tlhokomedišišo ka Mopresidente la Siyahlola.

Sepetlele se ke se sengwe sa dipetlele tša setšhaba tše di šomago gabotse ka mo nageng gomme se reetšwe leina la Steve Bantu Biko, e lego mogale wa ntwa ya tokologo yo a hlokofetšego le moithuti wa peleng wa dithuto tša bongaka ka Yunibesithing ya Natal ya peleng (ye mo lebakeng le e bitšwago Yunibesithi ya KwaZulu-Natal).

Ketelo ya Mopresidente Zuma ke karolo ya lenaneo leo le tšwelago pele la mmušo la tlhokomedišišo leo le ikemišeditšego go rarolla ditlhohlo tšeo dipetlele tša setšhaba di lebanego le tšona le go kaonafatša lenaneo la tlhokomelo ya maphelo ka mo nageng, e lego le lengwe la dilo tšeo di beilwego pele tša mmušo.

14. Kgwedi ya Bosetšhaba ya Temošo ka ga Ditokelo tša Bagolofadi

14.1. Kabinete e ipiletša go maAfrika Borwa ka moka go thekga Kgwedi ya Bosetšhaba ya Temošo ka ga Ditokelo tša Bagolofadi gareng ga la 3 Dibatsela le la 3 Manthole 2017, yeo gape e sepelelanago le Letšatši la Boditšhabatšhaba la Bagolofadi.

MaAfrika Borwa a hlohleletšwa go tliša temošo le go šireletša ditokelo tša bagolofadi, mola ka go le lengwe ba lemoga diphihlelelo tše di dirilwego go rarolla mathata ao bagolofadi ba lebanego le ona.

15. Khonferentshe ya Bosetšhaba ya Tlhabollo ya Ekonomi ya Selegae

15.1. Kgoro ya Pušo ya Tirišano le Merero ya Setšo (COGTA) le Kgoro ya Tlhabollo ya Dikgwebopotlana di tla bitša Khonferentshe ya mathomo ya Bosetšhaba ya Tlhabollo ya Ekonomi ya Selegae ka la 9 le la 10 Dibatsela 2017 ka Gauteng.

Khonferentshe ye ke sefala sa togamaano sa poledišano gareng ga lefapha la setšhaba le la phraebete ka ga merero ya bjale le ye bohlokwa ye e amanago le go hlohleletša diekonomi tša tikologo ka go hloma seemo seo se kgontšhago ka nepo ya go fihlelela tlhabollo ya ekonomi ye e amago mang le mang.

E. Melaetša

16.1. Kabinete e amogela go tsebagatša gore tšhelete ye e fetago ditolara tše milione o tee di tlo beeletšwa mo dikgweding tše mmalwa ka Ekonoming ya Afrika Borwa ka lefapheng la theknolotši, thuto le dikgwebo tša temo. Se se tsebagaditšwe ke Motseta Harold Doley, Jr, Mmušiši wa Pankatlhabollo ya Afrika.

16.2. Kabinete e lebogiša Ngaka Nono Simelela ge a thwetšwe bjalo ka Motlatšamolaodipharephare wa Mokgatlo wa Maphelo wa Lefase (WHO). Ngaka Simelela o tla ba hlogo ya Lekala la WHO la tša Malapa, Basadi, Bana le ba Mahlalagading go tloga ka la 13 Dibatsela 2017. Ke mosadi wa mathomo wa moAfrika go ba ngaka ya basadi ka Afrika.

16.3. Kabinete e amogela tsebišo ye e dirilwego ke Mokgatlo wa Lefase wa Rakbi ya gore e šišintše gore Afrika Borwa bjalo ka naga ya mmamoratwa ya go swara phadišano ya Sebjana sa Lefase sa Rakbi ya 2023. Kabinete e reta gape mošomo wo o dirilwego ke Tona ya Dipapadi le Baitapološo, Morena Thulas Nxesi, Motlatšamopresidente Ramaphosa le sehlopha sa phenkgišano sa Mokgatlo wa Rakbi wa Afrika Borwa. Mokgatlo wa Lefase wa Rakbi o tla tsebiša sephetho sa mafelelo ka la 15 Dibatsela 2017.

16.4. Kabinete e lebogiša bakgathatema ka moka le bathopasefoka ba Difoka tša bo 15 tša Ngwaga ka Ngwaga tša Boitlhamelo ka Lefapheng la Setšhaba. Difoka tše di lemoga masolo ao a atlegilego le a go šoma gabotse a kabo ya ditirelo ao a fihleletšwego ka go diriša ditsela, mekgwa le ditlabelo tša boitlhamelo.

16.5. Kabinete e lebogiša SuperSport United FC ge e fihleletše makgaolakgang a Sebjana sa Konfetereišene ya Mokgatlo wa Kgwele ya Maoto ya Afrika (CAF) ka morago ga go fenya sehlopha sa Tunisian Club Africa 3-1 le 4-2 ka palomoka. Sehlopha se se tsebjago ka bophara bjalo ka Matsatsantsa se tlo kopana le TP Mazembe ka go makgaolakgang a phadišano ya dihlopha tša ka mo khonthinenteng mo kgweding ye e tlago.

16.6. Kabinete e lebišitše mahloko a yona go ba lapa le bagwera ba Ian McLeod, yo go hlokofala ga gagwe e bilego tahlegelo go kgwele ya maoto ya Afrika Borwa. E bile moAfrika Borwa wa mathomo go laola papadi ka phadišanong ya Sebjana sa Lefase ya FIFA, ge a be a laola papadi ka phadišanong ya lefase ka bophara ka 1998 ka Fora.

F. Bao ba thwetšwego mešomong

Batho ka moka bao ba thwetšwego mešomong mangwalo a bona a dithuto a tla tiišetšwa le go netefaletšwa ka maleba.

17.1. Balaodi ka Lekgotleng la Koporase ya Inšorentshe ya Dikoloto tša Diromelwantle ya Afrika Borwa SOC Limited:

a. Mohumagadi Lerato Herriette Mothae; le
b. Mohumagadi Sisa Mayekiso.

17.2. Maloko a dinako ka moka ka go Kgorotsheko ya Bosetšhaba ya Badiriši:

a. Mohumagadi Hazel Viloshni Devraj; le
b. Moatbokheiti John Rinton Simpson.

17.3.Go thwalwa leswa ga maloko a mabedi ao a sego a dinako ka moka a Kgorotsheko ya Diphenkgišano:

a. Moprofesara Imraan Valodia; le
b. Morena Anton Roskan.

17.4.Lekgotlataolo la Lekgotla la Dinyakišišo tša Mahlale ka ga Batho:

a. Moprofesara Mvuyo Tom – (Modulasetulo);
b. Moprofesara Lindiwe Zungu;
c. Mohumagadi Nasima Badsha;
d. Moprofesara Relebohile Moletsane;
e. Moprofesara Haroon Bhorat;
f. Moprofesara Shireen Hassim;
g. Mohumagadi Precious Nompumelelo Sibiya;
h. Moprofesara Mark Bussain;
i. Moatbokheiti Roshan Dehal; le
j. Ngaka Abdalia Hamdok.

Dinyakišišo:
Mohumagadi Phumla Williams – Molaodipharephare wa Motšwaoswere (GCIS)
Mogala: 083 501 0139