Back to top

Primary tabs

LanguageTitleStatusOperations
AfrikaansVerklaring oor die Kabinetsvergadering van Woensdag, 26 Mei 2021Published
English (source)Statement on the Cabinet Meeting of Wednesday, 26 May 2021Published
isiNdebeleIsiTatimende SomHlangano WeKhabinethi WangeLesithathu Womhla Wama-26 KuMrhayili Wee-2021Published
isiXhosaINgxelo engeNtlanganiso yeKhabhinethi ebibanjwe ngoLwesithathu, umhla we-26 kuCanzibe 2021Published
isiZuluIsitatimende soMhlangano weKhabhinethi wangoLwesithathu, zingama-26 kuNhlaba 2021Published
SepediPolelo ya Kopano ya Kabinete ya Laboraro, 26 Mopitlo 2021Published
SesothoPehelo ya Kopano ya Kabinete ya Laboraro, la 26 Motsheanong 2021Published
SetswanaPegelo ya Kopano ya Kabinete ya Laboraro, 26 Motsheganong 2021Published
SiswatiSitatimende seMhlangano weKhabhinethi ngaLesitsatfu, mhla tinge-26 Inkhwekhweti 2021Published
TshiVendaTshiṱatamennde tsha Muṱangano wa Khabinethe wa Ḽavhuraru, ḽa 26 Shundunthule 2021Published
XitsongaXitatimente xa Nhlengeletano ya Khabinete ya Ravunharhu, 26 Mudyaxihi 2021Published