Back to top

Primary tabs

LanguageTitleStatusOperations
AfrikaansVerklaring oor die Kabinetsvergadering van 24 Oktober 2018Published
English (source)Statement on the Cabinet Meeting of 24 October 2018Published
isiNdebeleIsiTatimende SomHlangano weKhabinethi wamhlana ama-24 kuSewula wee-2018Published
isiXhosaINgxelo yeNtlanganiso yeKhabhinethi yomhla wama-24 kweyeDwarha wowama- 2018Published
isiZuluIsitatimende Somhlangano WeKhabhinethi wamhla zingama-24 kuMfumfu 2018Published
SepediPego ya Kopano ya Kabinete ya la 24 Diphalane 2018Published
SesothoPehelo ya Kopano ya Kabinete ya la 24 Mphalane 2018Published
SetswanaPegelo ya Kopano ya Kabinete ya la bo 24 Diphalane 2018Published
SiswatiSitatimende seMhlangano weKhabhinethi wamhla tinge-24 Imphala 2018Published
TshiVendaTshitatamennde tsha Muṱangano wa Khabinethe wa ḽa 24 Tshimedzi 2018Published
XitsongaXitatimente xa Nhlengeletano ya Khabinete ya 24 Nhlangula 2018Published