State of the Nation Address


State of the Nation Address by His Excellency Jacob G Zuma on the occasion of the Joint Sitting of Parliament, Cape Town

State of the Nation Address by His Excellency Jacob G Zuma on the occasion of the Joint Sitting of Parliament, Cape Town 12 February 2015

12 February 2015

State of the Nation Address By His Excellency Jacob G Zuma, President of the Republic of South Africa on the occasion of the Joint Sitting of Parliament, Cape Town

It is a great pleasure to address you on this first State of the Nation Address of the fifth democratic administration.

17 June 2014

State of the Nation Address by His Excellency Jacob G Zuma, President of the Republic of South Africa on the occasion of the Joint Sitting of Parliament, Cape Town

I wish to thank the Presiding Officers for this opportunity to speak to the people of South Africa, on this occasion of the last State of the Nation Address, of the fourth democratic administration.

13 February 2014

State of the Nation Address by His Excellency Jacob G Zuma, President of the Republic of South Africa on the occasion of the Joint Sitting of Parliament

09 February 2012

State of the Nation Address by His Excellency Jacob G Zuma, President of the Republic of South Africa, at the Joint Sitting Of Parliament, Cape Town

Thank you Honourable Speaker of the National Assembly and the Honourable Chairperson of the NCOP, for this opportunity to share with fellow South Africans and international guests our review and programme of action for this year.

10 February 2011

State of the Nation Address

State of the Nation Address by His Excellency JG Zuma, President of the Republic of South Africa; Joint Sitting of Parliament, Cape Town

11 February 2010

Inkulumo echaza isimo sezwe ithulwa umhlonishwa JG Zuma, Umongameli Weriphabliki Yaseningizimu Afrika, Ukuhlala Ngokuhlanganyela Kwezindlu Zombili Zephalamende, Ekapa

Ngomhlaka 22 kuMbasa, izigidi ngezigidi zezakhamizi zaseNingizimu Afrika zaphuma ngobuningi bazo zaya kovota. Basebenzisa ilungelo labo lentando yeningi beqhutshwa isifiso sokuguqula izimpilo zabo zibe ngcono.

03 June 2009

Ikulumo yesitjhaba ngomhlonitjhwa JG Zuma, umongameli Weriphabhliki Yesewula Afrika, kuhlalohlanganisela lezindlu Zepalamende, Ekapa

Ngomhlaka 22 kuSihlabantangana, iinkulungwana zamaSewula Afrika zaphuma zakuyokuvowuda. Basebenzisa ilungelo labo lentando yenengi etjhutjhunyezwa yitjisakalo yokutjhugulula amaphilo wabo bona abe ngangcono.

03 June 2009

Staatsrede van Sy Eksellensie JG Zuma, President van die Republiek van Suid-Afrika, gesamentlike sitting van die Parlement, Kaapstad

Op 22 April het miljoene Suid-Afrikaners hul stemme uitgebring. Hulle het hul demokratiese reg uitgeoefen wat aangevuur is deur hul begeerte om hul lewens ten goede te verander. In oorweldigende getalle het hulle bevestig dat ons meer kan doen om armoede te beveg en ín beter lewe vir almal te bou deur saam te werk.

03 June 2009

Mbulavulo hi Xiyimo xa Rixaka hi Muchaviseki JG ZUMA, Puresidente Wa Riphabuliki Ra Afrika Dzonga, ntshamo wo hlangana wa palamende, Cape Town

Hi ti 22 ta Dzivamisoko, mamiliyoni ya maAfrika Dzonga va humile va ya eku hlawuleni. Va tekile goza ra vona ra mfanelo ya xidemokirasi leri ri nga hlohloteriwa hi ku navela ku cinca ko antswa ka vutomi bya vona.

03 June 2009

Join us on Facebook Follow us on Twitter Our YouTube Channel Flickr RSS Feed