Back to top

Speeches

MaSewula Afika wekhethu,Adlule kancazana ekhulwini amalanga solo kwatholakala umuntu wokuthoma owayengenwe yingogwana i-
Landgenote,Dit is nou net meer as 100 dae sedert die eerste geval van die koronavirus in Suid-Afrika geïdentifiseer is.O
Bakaulengwe,Jaanong e setse e le matsatsi a le 100 fa e sale re itemogela kgetse ya mogare wa corona mo nageng ya Aforik
Magagešo,E šetše e le matšatši a go feta 100 ga e sale go tloga mola phetelo ya coronavirus e hlaolwago ka mo Afrika Bor
Batho ba heso,E se e le matsatsi a kahodimonyana ho 100 jwale haesale tshwaetso ya pele ya kokwanahloko ya corona e ne e