Back to top

Speeches

Your Excellency Xi Jinping, President of the People’s Republic of China, Your Excellency Macky Sall, President of the Re
Varikwerhu,Sweswi swi le henhlanyana ka 100 ra masiku kusukela loko mhangu yo sungula ya khoronavhayirasi yi kumekile eA
Vhafunashango,Zwazwino hu kha ḓi tou vha maḓuvha a fhiraho 100 u bva tshe ha wanala tshiwo tsha u thoma tsha tshitzhili
Takhamuti takitsi,Manje sekungetulu kwemalanga la-100 kusukela kwatfolakala sehlakalo sekucala se-corona lapha eNingizim
MaSewula Afika wekhethu,Adlule kancazana ekhulwini amalanga solo kwatholakala umuntu wokuthoma owayengenwe yingogwana i-