Back to top

Speeches

Bantfu bakitsi, Lishonile, Sanibonani, Riperile, Dumelang, Molweni, Ndi madekwana, Gooienaand, Good evening.Sekungemavik
Intetho kamongameli u-Cyril Ramaphosa ngendlela Umzantsi Afrika osabela ngayo kubhubhane wentsholongwane i-Corona Kwizak
Zakhamuzi zekhethu,Lotjhani, Riperile, Dumelang, Sanibonani, Molweni, Ndi madekwana, Gooienaand, Good evening.Yivek
Mede-landgenote,Goeienaand, Riperile, Dumelang, Sanibonani, Molweni, Ndi madekwana, Good evening.Dit is presies tien wek
MaAfrika Borwa ao a rategago,Thobela, Riperile, Dumelang, Sanibonani, Molweni, Ndi madekwana, Gooie naand, Good evening.