Back to top

Speeches

Maafrika Borwa a heso,Bekeng ena, naha ya habo rona e fihlelletse mothati o mahlonoko wa ho ata hwa sewa sena sa kokwana
MaAfrika Borwa ao a rategago,Mo bekeng ye, naga ya rena e fihleletše seemo sa maswabi ge leuba la coronavirus le gatela
Maafrika Borwa a heso,Bekeng ena, naha ya habo rona e fihlelletse mothati o mahlonoko wa ho ata hwa sewa sena sa kokwana
MaSewula Afrika Wekhethu,Iveke le, ilizwe lekhethu lifike esigabeni samahlungu ngokurhagala kobulwele obumbulalazwe i-co
My Fellow South Africans, This week, our country reached a sad moment in the progression of the coronavirus pandemic, a