Back to top

Primary tabs

LanguageTitleStatusOperations
AfrikaansStaatsrede deur Jacob G Zuma, President van die Republiek van Suid-Afrika, tydens die Gesamentlike Sitting van die Parlement, KaapstadPublished
English (source)State of the Nation Address by President Jacob Zuma, Parliament, Cape TownPublished
isiNdebeleIKulumo yobuJamo beNarha ngoMhlonitjhwa u-Jacob G Zuma, uMengameli weRiphabhliki yeSewula Afrika kuHlalohlanganisela leziNdlu zePalamende eKapaPublished
isiXhosaINtetho engoBume beSizwe eyenziwe nguMongameli weRiphabliki yoMzantsi Afrika uJacob G Zuma kumsitho weNdibano Ehlanganeyo yeziNdlu zoMbini zePalamente, eKapaPublished
isiZuluInkulumo Echaza Isimo Sezwe eyethulwa ngu-Jacob G Zuma, uMongameli weRiphabhulikhi yaseNingizimu Afrika esigcawini sokuHlala Ngokuhlanganyela Kwezindlu zePhalamende Zombili, eKapaPublished
SepediMopresidente Jacob Zuma: Polelo ya Maemo a Setšhaba 2017Published
SesothoPuo ya Boemo ba Naha ka Jacob G Zuma, Mopresidente wa Rephaboliki ya Aforika Borwa moketjaneng wa Seboka sa Kopanelo sa Palamente, Motse KapaPublished
SetswanaPuo ya Maemo a Setšhaba (SoNA) ka Motlotlegi Jacob G Zuma, Moporesitente wa Rephaboliki ya Aforika Borwa ka tiragalo ya kopanotshwaraganelo ya Palamente, kwa MotsekapaPublished
SiswatiInkhulumo Yebunjalo Belive leyetfulwa nguJacob G Zuma uMengameli weRiphabhulikhi yaseNingizimu Afrika Emhlanganweni Loyinhlanganisela wePhalamende, eKapaPublished
TshiVendaMulaedza wa Lushaka nga Vho Jacob G Zuma, Muphuresidennde wa Riphabuḽiki ya Afrika Tshipembe, kha Dzulo ḽo Ṱanganelaho ḽa Phalamennde, KapaPublished
XitsongaMbulavulo hi Xiyimo xa Rixaka hi Muchaviseki Jacob G Zuma, Phuresidente wa Riphabliki ra Afrika-Dzonga hi nkarhi wa Ntshamo wa Nhlanganelo wa Palamende, eKapaPublished