Back to top

Primary tabs

LanguageTitleStatusOperations
AfrikaansVerklaring oor die Kabinetsvergadering van 23 Mei 2018Published
English (source)Statement on the Cabinet Meeting of 23 May 2018Published
isiNdebeleIsiTatimende SomHlangano WeKhabinethi Wamhlana ama-23 kuMrhayili Wee-2018Published
isiXhosaINgxelo yeNtlanganiso yeKhabhinethi yomhla wama-23 kuCanzibe wama- 2018Published
isiZuluIsitatimende Somhlangano WeKhabhinethi samhla zingama-23 kuNhlaba 2018Published
SepediPego ya Kopano ya Kabinete ya la 23 Mopitlo 2018Published
SesothoPehelo ya Kopano ya Kabinete ya la 23 Motsheanong 2018Published
SetswanaPegelo ya Kopano ya Kabinete ya la bo 23 Motsheganong 2018Published
SiswatiSitatimende Semhlangano weKhabhinethi wamhla tinge-23 Inkhwekhweti 2018Published
TshiVendaTshitatamennde tsha Muṱangano wa Khabinethe wa ḽa 23 Shundunthule 2018Published
XitsongaKhabinete yi hlangenile hi Ravunharhu, 23 Mudyaxihi 2018, eTuynhuys, eKapaPublished