Back to top

Primary tabs

LanguageTitleStatusOperations
AfrikaansStaatsrede deur die President van die Republiek van Suid-Afrika, Mnr Cyril RamaphosaPublished
English (source)State of the Nation Address by President of the Republic of South Africa, Mr Cyril RamaphosaPublished
isiNdebeleIKulumo yobuJamo beNarha ngoMengameli weRiphabhliki yeSewula Afrika, Nom. Cyril Ramaphosa, ePalamendePublished
isiXhosaUMongameli u-Cyril Ramaphosa: INtetho engoBume beSizwe 2018Published
isiZuluInkulumo Echaza Isimo Sezwe eyethulwa nguMongameli weRiphabhulikhi yaseNingizimu Afrika, uMnu Cyril Ramaphosa, ePhalamendePublished
SepediPego ya Maemo a Setšhaba ka Mopresidente wa Repabliki ya Afrika Borwa, Morena Cyril Ramaphosa, PalamentengPublished
SesothoPuo ya Boemo ba Naha ka Moporesidente wa Riphaboliki ya Aforika Borwa, Monghadi Cyril RamaphosaPublished
SetswanaPuo ya Maemo a Setšhaba ka Mopresidente wa Rephaboliki ya Aforika Borwa, Rre Cyril RamaphosaPublished
SiswatiInkhulumo Yebunjalo Belive Leyetfulwe NguMengameli WeRiphabhuliki YaseNingizimu Afrika, Mnu. Cyril RamaphosaPublished
TshiVendaMulaedza wa Lushaka nga Muphuresidennde wa Riphabuḽiki ya Afrika Tshipembe Vho Cyril RamaphosaPublished
XitsongaMbulavulo wa Xiyimo xa Rixaka hi Phuresidente wa Rhiphabuliki ra Afrika-Dzonga, Tat. Cyril Ramaphosa, PalamendePublished