Back to top

Deputy President David Mabuza: Speeches

Ngibingelela Mphatsi luhlelo; Umndeni wonke netihlobo tonkhe ta babe Thomas Sibhakuza Shongwe, BoMtimandze! Deputy Minis
Deputy Minister of Defence and Military Veterans, Mr Thabang Makwetla. Our Esteemed Military Veterans. Government Offici
The Minister of Defence and Military Veterans, Ms Thandi Modise, Deputy Minister of Defence and Military Veterans, Mr Th
Programme Director, President of CONTRALESA, Kgoshi Mathupa Mokoena, Deputy President, Kgosi Nyalala Pilane, General Sec